KVKK

İNTERNET MÜŞTERİSİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Yukarı Dudullu Mah.Keyap Cad. No:21-23 Ümraniye/İSTANBUL adresinde mukim  Kardelen İş Elbiseleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir. 

Kardelen İş Elbiseleri San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait “kardelentekstil.com.tr” web sitesini ziyaret eden müşterilerin, “adı-soyadı, t.c kimlik no(yalnızca satış için),telefon numarası, adresi, e-mail adresi,doğum tarihi,cinsiyet,fatura,kredi kartı bilgilerine(yalnızca satış için)” ilişkin kişisel verileri; mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,iletişim faaliyetinin yürütülmesi, finans ve muhasebe faaliyetinin yürütülmesi,reklam,kampanya ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi,talep-öneri ve şikayet takip sürecinin yürütülmesi,lojistik faaliyetinin yürütülmesi maksadıyla işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; “açık rıza, kanunlarda öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak web sitesinin ilgili kısımlarının doldurulması suretiyle toplanmaktadır.

Kardelen İş Elbiseleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla “Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına”, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla “Avukata”, finans ve muhasebe faaliyetinin yürütülmesi amacıyla “Muhasebeci-Mali Müşavire”, lojistik faaliyetinin yürütülmesi amacıyla “lojistik işletmesine” aktarılmaktadır.

Yukarıdaki veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; “bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız.

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde,otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olan Kardelen İş Elbiseleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yukarı Dudullu Mah.Keyap Cad. No:21-23 Ümraniye/İSTANBUL’da bulunan adresine yazılı ya da “kardelen@kardelentekstil.com.tr” mail adresine mail yoluyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklara ilişkin taleplerinizi bildirebilirsiniz.                                                             

                                                                                                         Ad/Soyad/Tarih/İmza